תקנון אתר

כללי

 1. אתר keshet-trips.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על טאצ' נופשים וכן מאפשר רכישת חבילות נופש (להלן: "האתר") .
 1. האתר הינו בבעלות טאצ' נופשים שע"י קשת הפקות ח.פ. 515427904.
 1. בין חבילות הנופש אותן ניתן לרכוש באתר ניתן למנות הזמנת טיול מאורגן, הזמנת חבילת נופש, הזמנת חדרים בלבד ועוד, יש לציין כי רכישה של חבילת נופש או טיול מאורגן לרוב כוללת טיסות והעברות (להלן: "השירותים").
 1. הזמנת חבילות נופש מטעם טאצ' נופשים באמצעות האתר שקולה להזמנת חבילות נופש בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות.
 1. המלונות אותם מציעה טאצ' נופשים הם מלונות הנמצאים בחזקתה החוקתית.
 1. הטיסות וההעברות המוצעות ע"י טאצ' נופשים מסופקים ע"י צדדים שלישיים וממילא מהווה אתר האינטרנט כסוכן נסיעות בלבד לכל דבר ועניין הנוגעים לשירותים שאינם שירותי המלון אותו הוא מציע, כאשר בין השירותים להם משמש האתר כסוכן נסיעות אינטרנטי ניתן למנות את הטיסות וההעברות (להלן: "השירותים"). הגוף משמש כמתווך בין מזמיני השירות (להלן: "הנוסעים", "מזמיני השירות" או "לקוחות" או "המשתמשים") המשתמשים בגוף ובאתר לבין ספקי השירות בפועל (להלן: "ספקי השירות") ויצירת קשר משפטי מחייב ביניהם.

מתוקף היות הגוף סוכן מתווך בין הלקוחות לבין ספקי השירות אין הוא נושא באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותו, טיב ההזמנה ואיכותה או התאמת השירות המסופק להזמנה, ככל ויהיה ללקוחות טענות כלשהן כנגד השירות המסופק, יהיה עליהן לפנות באופן ישיר לספקי השירות.

 1. כמו כן, לא תחול על הגוף והאתר כל אחריות למעשי הזולת בין אם בשל גורמים התלויים בספק ובין אם בשל גורמים שאינם תלויים בו, לרבות – תנאי מזג אוויר, שביתות, ימי חג ועוד.

אין הגוף או האתר אחראים על אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי, שיבושים, ליקויים או אי התאמה.

השירותים ניתנים ומבוצעים ע"י חברות שונות והאתר אינו נושא באחריות לשינויים ו/או ביטולים שיחולו בשירותים, כגון: טיסות, הסעות וכו'.

 1. האתר מכיל מידע שהגיע לרשותו מצדדים שלישיים, הכוללים קישורים לאתרים אחרים ומקורות מידע שונים. האתר אינו נושא באחריות בקשר למידע מכל מין וסוג המופיעים והניתנים באתר הנשאבים מצדדים שלישיים. על מזמיני השירות חלה האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע זה ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה בקשר למידע האמור או להסתמכות על המידע האמור כנגד הגוף או האתר.

הגוף מצידו עושה מאמצים ע"מ להבטיח כי המידע הנמסר באתר הוא עדכני ונכון, אך כאמור לעיל, אין הגוף או האתר אחראים באופן ישיר או עקיף למימוש התחייבויות נותני השירות והספקים השונים.

 1. השימוש באתר וביצוע הזמנות בו אינו מיועד לקטינים ומותר אך ורק לבני 18 ומעלה. ככל ויתברר כי מזמין השירות הינו קטין ואפטרופוסיו מתנגדים ו/או אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה או שימוש בה לא יהיו הגוף ו/או האתר ו/או מי מטעמם אחראים לכך, וכן מזמין השירות או אפוטרופוסיו לא יהיו זכאים להשבה כלשהי.

הגוף והאתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כנגד מזמין השירות הקטין ו/או אפוטרופוסיו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 1. מוצהר בזאת כי הגוף והאתר מסכימים לשימוש המשתמשים ולקבלת הזמנותיהם באמצעות האתר אך ורק על סמך הסכמות לכל האמור לעיל ולהלן.
 1. כל משתמש המבקר באתר ו/או כל משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 1. המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק על מנת לבצע הזמנה של השירותים המוצעים בו ורכישתם ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר כל שימוש שהוא למטרות אחרות, שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
 1. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת אמצעי תשלום בתוקף.

 

מחירים

 1. מחירי השירותים המופיעים באתר נתונים לשינויים בכל רגע נתון וללא הודעה מראש על פי שיקול דעתם של האתר או הגוף. המחירים המתפרסמים והמופיעים בעת ביצוע ההזמנה מותנים בהזמנה ובתשלום מראש.

הגוף ו/או האתר אינם מתחייבים על שמירת מחירים. כל שינוי שהוא במחירים לא יחול על הזמנות שכבר הוזמנו ובוצעו למעט במקרים בהם לא שולמה מלוא התמורה ע"י הנוסע לאתר ו/או לגוף עד לתאריך הכרטוס, אם לא כן, כל שינוי שהוא במחירים ובעלויות וביניהן תוספות מיסי דלק, מיסי נמל או היטלים כלשהם, תחול תוספת התשלום על מזמין השירות.

 1. המחירים המופיעים באתר הינם לצורך ביצוע והשלמת הזמנה ישירה באמצעות האתר בלבד ולא להזמנה שנעשתה או הושלמה טלפונית או בכל אמצעי אחר.
 1. ככל והמחירים המפורטים בכל עסקה יופיעו במט"ח, ישולמו המחירים הנקובים ע"פ שר ההעברות המחאות גבוה ביום התשלום בפועל.

 

נוהל הזמנה ופרטי נוסע:

 1. על מנת לספק את השירותים המוזמנים, בהתאם לדרישות נותני השירות השונים, על מזמין השירות לספק פרטים אישיים בעברית ו/או באנגלית של הנוסעים ושל המזמין, כפי הנדרש באתר.

הגוף ו/או האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא לכל טעות שהיא שתיעשה במסירת הפרטים האישיים ו/או לטעות כלשהי בפרטי הרכישה והשירותים הרצויים.

הגוף ו/או האתר פטורים מכל תשלום שהוא בגין נזקים ו/או שינויים כלשהם שיידרשו בגין אי מסירת מידע ופרטים מדויקים או טעות שחלה בהם, ועלויות אלו יחולו על מזמין השירות.

 1. בסיום ההזמנה על מזמין השירות יהיה להתייחס למצב אישור ההזמנה וכן לשים לב ככל וההזמנה עדיין בבחינת "בקשה". ייתכנו מצבים בהם חלק מההזמנה יאושר במיידי בעוד שחלק אחר של ההזמנה יהיה במצב "המתנה" עד לקבלת אישור מטעם האתר.
 1. אישור סופי יימסר למזמין השירות בהודעה שתישלח לדואר האלקטרוני אותו ציין מזמין השירות ו/או בכל אמצעי אחר שיהיה מקובל על הצדדים.
 1. לאחר התשלום הסופי ועם קבלת האישור, יישלחו מסמכי ההזמנה למזמין השירות באמצעי התקשורת כפי שנקבע בסעיף 14.

 

תשלום:

 1. האתר מאובטח באמצעות אבטחת השרת הניתנת ע"י חברת האחסון בה מאוחסן האתר, וכן באמצעות תעודת SSL ותוסף אבטחה, אמצעי אבטחה אלו ניתנים לשינויים כל העת בהתאם לשיקול דעתם של האתר והגוף.
 1. הפרטים המסופקים ע"י מזמין השירות נשמרים לשימוש בלעדי עבור ההזמנות המבוקשות ע"י מזמין השירות.
  על מזמין השירות למלא את פרטי אמצעי התשלום בו בחר מבין אמצעי התשלום המובאים באתר.

 

טיסות:

 1. כלל הטיסות המופיעות באתר הן טיסות המוצעות על ידי חברות התעופה השונות.
  האחריות על הטיסות המוצעות וביצוען חל במלואו על חברות התעופה המציעות את הטיסות, והכל בהתאם לאמנות התעופה השונות.
 1. טיסות השכר המוצעות באתר הן טיסות המוצעות והמבוצעות ע"י חברות שכר שונות, תנאי טיסות אלו הם בהתאם לתנאי חברות השכר השונות המבצעות את הטיסה ובהתאם לתנאי כרטיס הטיסה, הכל בהתאם לתקנות טיסות שכר של רישוי שירותי תעופה (טיסות שכר), כאשר האחריות הבלעדית לכל האמור מוטלת על חברות השכר השונות.
 1. על מזמין השירות לשים לב כי ככל והטיסה מבוצעת ע"י חברת low – cost או שהכרטיס הינו כרטיס המוגדר ככרטיס הבסיסי ביותר הדומה או הזהה בתנאיו לכרטיס של חברת low- cost התנאים שונים מטיסות שאינן low – cost  ולרוב כרטיס הטיסה לא יכלול כבודה, אוכל, אפשרויות ביטול, בחירת מושב ועוד.
 1. ייתכן כי בעת ביצוע ההזמנה יציע האתר טיסות המשלבות מספר חברות תעופה שונות ו/או מקורות כרטוס שונים, במקרים אלה הטיסות המוזמנות מהוות הזמנות שונות ונפרדות, כאשר לכל קטע טיסה יונפק כרטיס טיסה נפרד. בהזמנה משולבת יש לשים לב כי לכל הזמנה ישנם תנאים משלה ואין כל קשר בין ההזמנות השונות ואין להסיק מתנאי ההזמנה האחת לתנאי ההזמנה האחרת.
  יובהר כי ביטול קטע טיסה אחד ע"י הלקוח או ע"י חברת התעופה או כל גורם אחר אינו מהווה ביטול אוטומטי של קטע הטיסה האחר המוזמן ומכורטס בהזמנה שונה ונפרדת.
  מדובר בכרטיסים עצמאיים העומדים בפני עצמם עם התנאים הספציפיים לכל אחת מההזמנות.
 1. חברות התעופה המבצעות את הטיסה הן האחראיות הבלעדיות על נכונות פרטי הטיסה וביניהם: מספר טיסה, ימי הטיסות, שעות, מסלול הטיסה, שינויים, עיכובים, נחיתות ביניים (מתוכננות ושאינן מתוכננות), רישום יתר (over-booking) ועוד, כל אלו וכל פרטים נוספים הקשורים לטיסות המופיעות נתונים לאחריות הבלעדית של חברת התעופה המציעה והמבצעת את הטיסה ועלולים להשתנות עקב החלטה של חברת התעופה, לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת על כך.
 1. הגוף ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות שהיא הנוגעת לשינויים כאמור לעיל שיחולו בטיסות ו/או לכל שינוי נוסף שאינו קשור לאופן ביצוע ההזמנה אלא לחברת התעופה המבצעת ו/או לכל גוף אחר. לאור האמור לא יוכלו האתר ו/או הגוף להיענות לבקשות להחזרים ו/או פיצוי כלשהו בגין שינויים שחלו בפרטי הטיסות ו/או הוצאות שנגרמו לנוסעים בעקבות שינויים אלו.

 

ויזות:

 1. באחריותו הבלעדית של מזמין השירות לבדוק האם נדרשת אשרת כניסה (ויזה) במדינה אליה הוא עתיד לטוס או למדינות מעבר במקרים של טיסות המשך.

 

מלונות:

 1. לעיתים יוצגו עסקאות המציעות מחיר מוזל לחדרי המלון, על מזמין השירות לשים לב כי מחיר זה הינו לעסקה שאינה ניתנת לביטול.
 1. עמלת דמי טיפול אינה מוחזרת בכלל ההזמנות, גם בביטול מלא ע"י הלקוח.
 1. המידע המוצג לגבי המלון מתקניו וחדריו עלול להשתנות ללא כל הודעה מראש.
 1. הבקשות המיוחדות מהמלון נשלחות ישירות למלון ואין לגוף ו/או לאתר התחייבות לכך שהבקשות יקוימו במלואן. כמו כן תיתכן דרישה לתשלום נוסף בגין הבקשות המיוחדות.

 

מטען:

 1. תנאי הכבודה איתה ניתן להגיע למטוס תלויים בתנאים הספציפיים של כל כרטיס טיסה ובהתאם לתנאי חברת התעופה. תנאים אלו לרוב יופיעו ו/או יימסרו מטעם הגוף ו/או האתר בעת רכישת הכרטיס.

הגוף ו/או האתר אינה אחראית על כל חיוב נוסף בגין כבודה, משקל חורג או כל טענה אחרת הנוגעת לכבודה איתה ניתן להגיע לטיסה.

 

ארוחות:

 1. תנאי ארוחות והזמנת מזון מסוגים שונים תלויים בתנאים הספציפיים של כל כרטיס טיסה ובהתאם לתנאי חברת התעופה.

ככל והכרטיס שנרכש ע"י מזמין השירות כולל ארוחות, במידה וישנן בקשות מיוחדות ניתן להעביר דרך האתר ו/או הגוף שיעביר את הבקשה לחברת התעופה. ביצוע וקיום הבקשה הינו באחריותה הבלעדי של חברת התעופה המספקת ומבצעת את הטיסה.

 

תינוקות עד גיל שנתיים:

 1. במרבית חברות התעופה ובהתאם לתנאיהן, לתינוק עד גיל שנתיים אין מקום ישיבה ייעודי ו/או כבודה ו/או ארוחות.
 1. לא ניתן להבטיח עריסה לטיסה.

 

נשים בהריון:

 1. על נשים בהריון החובה להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס, על האישור להיות בשפה האנגלית.

 

מיסים והיטלים:

 1. על אף האמור בהתאם להנחיות חברות התעופה השונות ודרישותיהן, ייתכנו שינויים בעלויות המיסים ו/או היטלים למיניהם . תוספות בגין שינויים ו/או התייקרויות ייגבו ממזמין השירות בנוסף למחיר החבילה כפי שפורסם, וזאת גם במקרים בהם ההזמנה אושרה והתשלום התבצע מראש קודם למועד הכרטוס, ובלבד שיידרש לכך.

 

ביטוח:

 1. האתר והגוף ממליצים לכל מזמין שירות לרכוש פוליסת ביטוח בהתאם לצרכים האישיים של כל נוסע.
 1. מוצהר בזאת כי הן האתר והן הגוף לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למזמיני השירות כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען, אלימות, שוד, גניבה או אבדה של מטען ו/או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות ועוד או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למזמין השירות במהלך הטיול בעקבות הנ"ל.
 1. מובהר כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול בשל אחת הסיבות המובאות בסעיף 37 או בשל כל סיבה אחרת שהיא.
 1. במקרה של תביעה כלשהי לאור אחת הסיבות המובאות בסעיפים 36-38 יהיה על מזמין השירות לפנות באופן ישיר לחברת הביטוח.

 

מזג אוויר ותופעות טבע:

 1. הגוף ו/או האתר אינם אחראים בכל אופן שהוא לנזקים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או תקלות שייגרמו בשל תופעות טבע ו/או מזג אוויר ו/או מגיפת הקורונה ו/או כל מגיפה עולמית אחרת ו/או כל נסיבות אחרות שאינן נתונות לשליטתם ואינן באחריותם.

 

איחורים ושינויים שבוצעו ע"י הנוסע:

 1. מזמין שירות המעוניין לשנות פרט כלשהו בהזמנה, ייתכן ויהיה כפוף לדרישת תשלום דמי שינוי לנותני השירות השונים שפרטיהם יימסרו לנוסע, התשלום בגין שינוי ששונה ע"י מזמין השירות יחול על מזמין השירות, לרבות עלות כרטיס הטיסה.
 1. האתר ו/או הגוף אינם אחראים בשום צורה שהיא להחזר כספי ו/או פיצוי ו/או כל דרישה אחרת של מזמין השירות, בגין איחור ו/או פספוס טיסה ו/או אי הגעה לטיסה של מזמין השירות ו/או הנוסעים להם הזמין מזמין השירות את השירותים אותם רכש, וזאת מכל סיבה שהיא.
  כמו כן האתר ו/או הגוף לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי ההגעה ו/או האיחור.
 1. לאתר ו/או לגוף אין חובה למתן החזר ו/או פיצוי כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו או נוצלו חלקית.

 

דמי ביטול:

 1. בהתאם להוראות הסעיפים ב"עסקת מכר מרחוק" 14ג(ג)(2) ו-14(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, וזאת בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן.
 1. עדכון בדבר ביטול ההזמנה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו באחת הדרכים הבאות:
 • בעל פה – בטלפון 072-318-1818.
 • בדואר אלקטרוני בכתובת k6241292@gmail.com.
 • באתר האינטרנט.

בהודעת הביטול יפרט מזמין השירות את שמו, תעודת הזהות שלו ומספר ההזמנה.

 1. דמי ביטול או שינוי לעניין המלון בלבד שייעשו בתוך 14 יום (ושאינם בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד היציאה) יעמדו על סך של 150 ₪ לנוסע או 5% מכלל מחיר העסקה, לפי הנמוך מביניהם.
 1. דמי ביטול או שינוי לעניין המלון בלבד שייעשו בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד היציאה יעמדו על סך של 40% ממחיר ההזמנה.
 1. אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול תחייב את מלוא התשלום.
 1. מרגע שליחת הבקשה לאישור ההזמנה ו/או מרגע אישור ההזמנה, במקרים בהם מזמין השירות מעוניין לבצע שינוי ו/או ביטול כלשהם בהזמנה יחולו על מזמין השירות דמי שינוי ו/או ביטול.
 1. תנאי השינוי והביטול משתנים בהתאם לשירותים אותם הזמין מזמין השירות וכן מועד היציאה, מועד החזרה, מועד הביטול ו/או השינוי וספק השירות המבצע.
  מועד השינוי ו/או הביטול ייחשב מרגע ששלח מזמין השירות הודעה כתובה על השינוי לאתר ו/או התקשר לגוף וקבלת אישור על קבלת ההודעה מאת האתר.
 1. ימי העסקים הם שני-חמישי ובתנאי שאינם ערבי חג וחג בארץ ו/או בחו"ל ובשעות העבודה המקובלות.
  ימי העסקים הם בהתאם לסעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.
 1. בהתאם להוראות הסעיפים ב"עסקת מכר מרחוק" 14ג(ג)(2) ו-14(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, וזאת בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן, והעסקה אינה נכללת באחד המקרים המובאים בסעיף 48.
 1. בהתאם לסעיף 6א(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) הוראות ביטול העסקה המופיעות בסעיף 7.2. לא יחולו על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסות מחוץ לישראל ואליה.
 1. בעסקאות המורכבות משירותים שונים המוזמנים מספקי שירותים שונים או לחילופין עסקאות המורכבות משירותים הניתנים לביטול בנפרד משאר השירותים בהזמנה, יש לראות בכל רכיב הניתן לביטול באופן עצמאי בהזמנה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול.
 1. בטיסות סדירות, שביטולן אינו חל במסגרת החוק להגנת הצרכן וחלים בהן דמי ביטול על פי מדיניות חברת התעופה המבצעת ותנאי הכרטיס שנרכש בעסקה, תבוטל העסקה בהתאם לדרישת מזמין השירות ובהתאם לתנאי חברת התעופה והכרטיס, כאשר מלבד דמי הביטול הנקבעים ע"י חברת התעופה, רשאים האתר ו/או הגוף לגבות עמלת דמי טיפול בגובה של 75$-150$ לכרטיס. החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום ההחזר עבור ההזמנה.
 1. שינוי בהזמנה משמעותו שינוי של כל פרט שהוא מפרטי ההזמנה, לרבות – שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, ודינו כביטול הזמנה ועריכת הזמנה חדשה, בכפוף לתנאי ספקי השירות.
 1. האתר ו/או הגוף אינם מתחייבים שיהא ניתן לבצע שינוי כלשהו בהזמנה, והדבר תלוי בתנאים הקבועים אצל ספקי השירות, תוך היתכנות שיחולו "דמי שינוי" בהתאם לדרישת ספקי השירות, דמי הטיפול הנגבים ע"י האתר ככל ויידרשו, יהיו בנוסף לדמי השינוי הנגבים ע"י ספקי השירות.
 1. דמי ביטול לשירותים השונים לרבות טיסות, טיולים מאורגנים, השכרת רכב, חבילות נופש או בתי מלון יהיו בכפוף להוראות ספקי השירות ותנאיהם.
 1. על כל ההזמנות הנעשות באתר חלים דמי ביטול ו/או דמי שינוי כאמור, כאשר סכומם משתנה בהתאם לתנאי השירותים שנרכשו. כל האמור בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

 

שינויים ועדכונים במחירים:

 1. האתר שם לו למטרה להציע ללקוחותיו הצעות אטרקטיביות ומשתלמות התפורות למידותיהם.
 1. כפי שכבר הוזכר לעיל, כל המחירים ניתנים לשינוי כל העת וזאת עד לקבלת אישור בכתב על השלמת ההזמנה וקבלת התשלום (למעט שינויי תעריפים המתבצעים ע"י חברות התעופה אשר עלולים להשתנות כל העת עד לקבלת אישור לביצוע הכרטוס בהזמנה) כאשר ממועד זה מחיר השירותים שנרכשו יהיה סופי.
  במידה והשירות המוזמן לא שולם במלואו או ההזמנה לא הושלמה במלואה, במידה ומיום תחילת ביצוע ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים יחולו שינויים בעלויות השונות, יחול השינוי במחיר על הלקוח.
 1. ככל ומחיר העסקה מופיע במט"ח כמפורט בכל עסקה, תשולם התמורה על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל.
 1. האתר עשוי לשנות ולעדכן את המחירים בכל עת ללא כל הודעה מראש, כאשר ייתכנו מקרים בהם ההזמנה תאושר אך במחיר שונה מהמפורסם באתר, לרוב בשל שינוי במהות ההזמנה המקורית או בשל שינויי מחירים הנקבעים ע"י ספקי השירות.
 1.  המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה הוא המחיר הסופי והמחייב (למעט שינויים שהובאו לעיל) ולא בהכרח המחיר המפורסם באתר.
 1. טאצ' נופשים רשאית להודיע על ביטול העסקה במקרים הבאים:
 • במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, אם הודיעה על כך בתוך זמן סביר.
 • במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה או בשל כל טעות אנוש אחרת, ובלבד שהודיעה על כך בתוך זמן סביר מרגע שגילתה את הטעות.
 • במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של טאצ' נופשים.

על ביטולים אלו לא יחולו דמי ביטול וטאצ' נופשים לא תהיה מחויבת בגין שום תשלום או פיצוי שהוא.

 

החזר בגין ביטול:

 1. החזר בגין ביטול ו/או שינוי (הן מצד הלקוח והן מצד ספקי השירות) יוחזר למזמין השירות אך ורק לאחר קבלת הכסף מספק השירות, בניכוי דמי טיפול בביטול בגובה 75$ לנוסע.

 

זיכויים והחזרים:

 1. לאחר שמזמין השירות ו/או הנוסעים להם רכש את השירותים יצאו מן הארץ, לא יינתן החזר כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו או נוצלו באופן חלקי.

 

מדיניות אספקת מסמכים:

 1. כל המסמכים יימסרו למזמין השירות בכתובת דואר האלקטרוני בעת ביצוע ההזמנה ו/או בכל דרך אחרת המוסכמת על הצדדים.
 2. ניתן לקבל את המסמכים באופן ידני בהגעה לאחד מנציגי האתר ו/או הגוף לאחר תיאום מראש.

 

פניות:

 1. ככל ומזמין השירות נתקל בבעיה או באי שביעות רצון כלשהי הקשורות לשירותים שהוזמנו על ידו, בעת שהותו או שהות הנוסעים להם הזמין את השירותים בחו"ל, על מזמין השירות לפנות במיידי לנציג האתר ו/או הגוף או לספק המקומי ו/או למי מטעמו.

נציגי החברה יעשו ככל שביכלתם ע"מ לסייע למזמין השירות במיידי.

 1. מזמין שירות שלא יעשה כאמור ויפעל בעצמו לפתרון הבעיה, יהיה אחראי בלעדי לעלויות נוספות ככל ויחולו ו/או הפרשי תשלום כלשהם במידה ויידרשו ממנו. לאתר לא תהיה כל אחרית שהיא לעניין פעולתו העצמאית של הנוסע.

 

חילוקי דעות:

 1. כל בירור, תלונה, תביעה, בעיה, אי שביעות רצון כלשהיא או טענה, תועבר בתוך 14 יום לאחר חזרת מזמין השירות לארץ בכתב לאתר.
 1. כל שירות שנרכש ע"י מזמין השירות בהתאם לפירוט המוצג באתר, כפוף לשינויים אפשריים שאינם בהכרח באחריות האתר או הגוף.
 1. עצם הזמנת השירות ו/או רכישתו, גם אם שולמה מלוא התמורה מהווה הסכמה לכל התנאים האמורים באתר.
 1. סמכות שיפוט הנוגעת ליחסי מזמין השירות והאתר או הגוף, תהיה לבית המשפט בתל אביב יפו ולבית משפט זה בלבד, גם במקרים בהם מזמין השירות ו/או מי מנציגיו מאזור שיפוט אחר בישראל.